Niste član? Učlanite se...

Zašto se učlaniti?

Članovi sajta ZelenaLutrija.com imaju pristup (pored onoga što mogu videti i posetioci):

 • opširnim člancima i uputstvima
 • praćenju svoje prijave na Lutriju
 • praćenju "liste zadataka" za uspešnu imigraciju
 • besplatnu pomoć oko prijave na Lutriju

Šta ako se ne učlanim?

Svi posetioci sajta mogu se informisati o:

 • načinima prijave na Lutriju za Zelenu Kartu
 • kompletnoj proceduri imigracije putem Lutrije američke vlade
 • tome šta čini imigraciju u USA/SAD
 • lokacijama u USA/SAD

Imate nalog? Ulogujte se...

Ako želite da koristite napredne opcije sajta ili da pišete na forumu, morate se učlaniti, odnosno otvoriti svoj nalog. Učlanjenje je besplatno!
 
Osnove Stan Posao Kola (Automobil) Osiguranje
Porez Dešavanja Naša mesta Putovanja Avionske karte

Zelena karta - trajna boravišna dozvola

Teme na forumu

Statistike foruma

Teme: 1 642
Poruke: 80 111

Forum za imigraciju (ENGL)

Da li maloletno dete mora da uđe sa roditeljem/ima u USA u roku od 6 meseci nakon izdavanja Imigracione vize putem? Da li postoje druge opcije? 

Ukoliko se detetu izda viza putem programa DV Lottery, trebalo bi da uđe u zemlju u roku od šest meseci – zajedno sa roditeljem/ima. Osoblje Ambasade bi trebalo da pojasni da li dete može da doputuje samostalno nakon dolaska roditelja: uz overeno odobrenje roditelja da dete doputuje sa nekim drugim ili da osoblje Avio kompanije brine o detetu tokom putovanja. Imigraciona viza propada ukoliko dete ne uđe u zemlju u okviru šest meseci ali postoje i druge opcije – koje nisu efektivne kao istovremeni ulazak sa roditeljem/ima. 

Nosilac Zelene Karte moze da podnese peticiju za maloletno dete, forma je I-130, Family Sponsored Immigration Visa. Problem je sto se godišnje odobri samo 240 hiljada porodičnih viza i dugo se čeka. Sada se procesuju peticije iz 2003. godine. Ukoliko kada peticija dođe na red, dete postane punoletno odnosno napuni 21-nu godinu, više ne ispunjava uslove za ovu vrstu vize. Cena podnošenja peticije je $355 i plaća se na račun US Department of Homeland Security. Uputstvo za I-130 preuzmite ovde.

Drugi način je Following-to-Join ali mnogi dobitnici Imigracione vize pogrešno interpretiraju ovu mogućnost: ovaj program mogu da koriste samo oni koji su došli ovde putem porodičnog sponzorstva. Putem ovog programa ne treba da se preda I-130 forma za supružnika i decu. Pored toga, vreme čekanja nije kao za I-130 već se zahtev obrađuje odmah. Cena podnošenja aplikacije je $340. Znaci, uslovi su: 

 • Veza izmedju supružnika i dece i nosioca Imigracione vize je postojala u vreme izdavanja Imigracione vize/sticanja statusa Permanent Resident i postoji jos uvek.
 • Nosilac je dobio/la Imigracionu vizu u “preference” kategorizaciji (Family Sponsored Visa). 

Potrebna dokumenta: 

 • Forma I-824, Application for Action on an Approved Application or Petition
 • Kopija originalne aplikacije koju je nosilac Imigracione vize podneo/la za imigrantski status
 • Kopija Forme I-797, Notice of Action, od originalne peticije/aplikacije
 • Kopija Forme I-551 (Green Card  - obe strane) 

Uputstvo za popunjavanje I-824 preuymite ovde. Ukoliko se nosilac Imigracione vize već nalazi u USA a nije podneo/la zahtev za promenu statusa u Permanent Resident, može da podnese  Formu I-485 u isto vreme sa I-824. U tom slučaju su potrebna samo dokumenta navedena u Formi I-485. Uputstvo za ovu formu preuzmite ovde.

Ukoliko su roditelji razvedeni i samo jedan roditelj zeli da imigrira u USA, da li potrebna saglasnost drugog roditelja? 

Svaki konzulat ima drugačija pravila – USA generalno traži overeno odobrenje drugog roditelja za izdavanje putnih isprava na svojoj teritoriji. U ovakvim situacijama neophodna je saglasnost drugog roditelja – u pitanju je Forma DS-3053 Statement of Consent or Special Circumstances - Issuance of a Passport to a Minor Under Age 16, koja se predaje zajedno sa Formom DS-11, Aplikacijom za Putnu Ispravu za mladje od 16 godina. USA je potpisnica Haške Konvencije i određene mere su preduzete da se spreče otmice dece od strane roditelja. Jedan od načina je i traženje odobrenja roditelja za izdavanje putnih isprava, preseljenje i imigraciju. 

Na osnovu informacija koje su dostupne na zvanicnim sajtovima USA Ambasada, kao dokaz se prikazuje Sudsko Rešenje kojim je strateljstvo nad detetom u potpunosti dodeljeno roditelju koji želi da imigrira, ili Pismeno odobrenje roditelja koji ne imigrira. Treba ipak proveriti sa nadležnom Ambasadom koja je dokumentacija neophodna za izdavanje Imigracione vize. Svakako ima razlike da li drugi roditelj ima pravo posete i da li viđa dete od trenutka razvoda ili ne. Takođe, treba proveriti i kakvi su propisi sa izdavanje pasoša u zemlji iz koje se emigrira.

Republika Srbija - Propisi o izdavanju Pasoša maloletnim licima

Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja. Zahtev za izdavanje novog Pasoša za maloletno lice podnose oba roditelja, ili jedan od roditelja uz overenu pismenu saglasnost (u sudu ili opštini) drugog roditelja ili dokaz o starateljstvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
 • lična karta roditelja ili staratelja
 • može se priložiti i fotografija veličine 50x50 mm.
 • dokaz o uplaćenim nadoknadama.

Maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište u policijskoj stanici na čijoj teritoriji žive. Putna isprava će se izdati u izuzetnim slučajevima bez saglasnosti drugog roditelja u slučajevima kada je jedan od roditelja:

 • zaveden kao nestalo lice
 • nepoznatog prebivališta ili boravišta
 • umrlo lice
 • staratelja kome je odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

U slučaju kada su roditelji razvedeni ili samohrani, maloletnom licu za pasoš nophodno je prisustvo roditelja-staratelja i pisana i (u sudu ili opštini) overena saglasnost drugog roditelja. Ukoliko je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga se dobija potrebni dokument (ostali prilozi su isti kao u prethodnom slučaju izuzetnog izdavanja pasoša).

Republika Hrvatska - Propisi o izdavanju Putovnice maloletnim licima

Za maloletnu decu koja prvi put vade Putovnicu, a nemaju Osobnu iskaznicu potrebni su Izvod iz matice rođenih i Domovnica (deca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahteva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se čuvaju u čipu biometrijske putovnice).

Za maloletne i zahtev za izdavanje Putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. 

Federacija Bosne i Hercegovine -  Propisi o izdavanju Pasoša maloletnim licima

Za izdavanje Pasoša potrebno je dostaviti:

 • izvod iz matične knjige rođenih, original.
 • uverenje o državljanstvu BiH, original.

Ovi dokumenti ne smeju biti stariji od 6 meseci. Uzimanje biometrijskih podataka za maloletne osobe (do 18 godina) vrši se u prisustvu roditelja. Ukoliko dete dolazi u pratnji samo jednog roditelja, potrebno je priložiti saglasnost drugog roditelja overenu kod notara. Da bi se izdao Pasoš maloletnim osobama, neophodno je da oba roditelja imaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka BiH. Pasoš se izdaje s rokom važenja od 5 godina, a deci koja nisu navršila 7 godina života s rokom važenja od 3 godine.

 

 

Koga da pitam za sve što me zanima?

Najbolja, i daleko najsigurnija opcija je da nazovete ambasadu u Vašoj zemlji (preko koje Vas i procesuiraju), ili USCIS ako ste već u USA i pitate direktno njih. Za svako pitanje, oni će Vam dati odgovor na koji možete da se oslonite (ne zaboravite da zabeležite ime osobe sa kojom razgovarate).
Ukoliko želite nas nešto da pitate, to možete učiniti ovde. Takođe, na forumu ovoga sajta možete naći iskustva ljudi koji su tu proceduru prošli (ili nisu). Ne uzimajte sve odgovore za konačne ako mislite da je Vaša situacija u bilo kom slučaju specifična.

Poslednja poseta:
Danas u 13:46
Donacije
Ponude
Pratite nas
Partneri